ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWBEDRIJF KLOMP & ZN B.V.
 
DEEL 1 ALGEMEEN
 
Artikel 1 Definities
 
De termen zoals gehanteerd in deze Voorwaarden luiden als volgt:

a. Bouwbedrijf H. Klomp: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwbedrijf H. Klomp & zn. B.V. (en/of aan haar gelieerde ondernemingen) ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09012910, gevestigd te (6741 PW) Lunteren aan het adres Kauwenhoven 27, tevens opdrachtnemer;

b. Opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een Overeenkomst aangaat met of opdracht verleent aan Bouwbedrijf H. Klomp;

c. Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

d. Partijen: Bouwbedrijf H. Klomp en Opdrachtgever gezamenlijk;

e. Offerte / calculatie: aanbieding aan een opdrachtgever om werkzaamheden te verrichten en/of materialen te leveren.

f. Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan Bouwbedrijf H. Klomp haar Werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht;

g. Voorwaarden: de onderhavige set algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09012910;

h. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Bouwbedrijf H. Klomp uit anderen hoofde ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht,

i. Het werk: het totaal van de tussen de Bouwbedrijf H. Klomp en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Bouwbedrijf H. Klomp geleverde zaken.

j. Onderaannemer: de derde die door Bouwbedrijf H. Klomp wordt ingeschakeld voor het verrichten van werkzaamheden;

k. Bestek: de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, de voor het werk geldende voorwaarden, de nota’s van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing;

l. Zaken: de materialen en/of overige roerende zaken die door Bouwbedrijf H. Klomp worden geleverd.

Artikel 2 Algemeen

1.      1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden,    leveringen en rechtsbetrekkingen tussen Bouwbedrijf H. Klomp en opdrachtgever.

2.      2. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de         uitvoering daarvan derden worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt    uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,    blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding     is genoemd.

2. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de    aanbieding opgenomen aanbod dan is Bouwbedrijf H. Klomp daaraan niet gebonden. De overeenkomst    komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bouwbedrijf H. Klomp    anders aangeeft.

3. Een geaccordeerde offerte en/of calculatie wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te    geven, tenzij opdrachtgever de inhoud binnen 14 dagen na datum bevestiging betwist.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen    van overheidswege, alsmede exclusief eventuele transport- en/of verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk    anders is vermeld.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bouwbedrijf H. Klomp niet tot nakoming van een deel van de    in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven    prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

1. Bouwbedrijf H. Klomp zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen    van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der    wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bouwbedrijf H. Klomp    het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Indien opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen    van het werk aan zich heeft voorbehouden, is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die voortvloeit    uit de niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan. Voor eventuele schade en/of diefstal dient    opdrachtgever zelf een verzekering af te sluiten.

4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan Bouwbedrijf H. Klomp    aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat    deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bouwbedrijf H. Klomp worden    verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet    tijdig aan Bouwbedrijf H. Klomp zijn verstrekt, heeft Bouwbedrijf H. Klomp het recht de uitvoering van de    overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de    gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Bouwbedrijf H. Klomp is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bouwbedrijf H.    Klomp is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze    onjuistheid of onvolledigheid voor Bouwbedrijf H. Klomp kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Bouwbedrijf H.    Klomp de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat    opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor opdrachtgever    verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Bouwbedrijf H. Klomp voortvloeiende schade en kosten door    opdrachtgever te worden vergoed.

8. Indien door Bouwbedrijf H. Klomp of door Bouwbedrijf H. Klomp ingeschakelde derden in het kader van    de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever    aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid    gewenste faciliteiten.

9. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Bouwbedrijf H. Klomp tijdig kan beschikken over:

a. het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;
b. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
c. aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
d. tekeningen van de ligging van de kabels, buizen en leidingen;
e. veiligheidsmaatregelen bij werkzaamheden op de werkplaats;

10. De benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke (zowel aansluitkosten als verbruikskosten) zijn voor       rekening van opdrachtgever.

11. Opdrachtgever vrijwaart Bouwbedrijf H. Klomp voor eventuele aanspraken van derden, die in verband      met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever      toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering zaken

1. Levering van materialen geschiedt op de locatie waar Bouwbedrijf H. Klomp het werk zal uitvoeren,    tenzij anders overeengekomen.

2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Bouwbedrijf H. Klomp deze bij hem    aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter    beschikking worden gesteld.

3. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die    noodzakelijk zijn voor de levering, is Bouwbedrijf H. Klomp gerechtigd de zaken op te slaan voor    rekening en risico van opdrachtgever.

4. Indien Bouwbedrijf H. Klomp gegevens behoeft van opdrachtgever in het kader van uitvoering van de    overeenkomst vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Bouwbedrijf H. Klomp ter    beschikking heeft gesteld.

5. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij    behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met    hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer    gesteld worden. Eventuele reclamering dient binnen 14 dagen na het moment van levering te worden    verricht. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en    aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen    die termijn had kunnen reclameren.

6. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande    schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf H. Klomp, binnen 14 dagen en op de wijze zoals door    Bouwbedrijf H. Klomp aangegeven.

Artikel 6 Wijziging, meer- en minderwerk

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de    overeenkomst het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen,    zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen de overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, kan het tijdstip van voltooiing van de    uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bouwbedrijf H. Klomp zal opdrachtgever hiervan zo spoedig    mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties    heeft, zal Bouwbedrijf H. Klomp opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien Bouwbedrijf H. Klomp voor een wijziging in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen,    modellen e.d. moet maken, zal Bouwbedrijf H. Klomp de hieraan verbonden kosten bij opdrachtgever    extra in rekening brengen.

5. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Bouwbedrijf H. Klomp daarbij aangeven in hoeverre de    wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een    overschrijding van de overeengekomen prijs zal als meerwerk worden beschouwd.

6. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering;
b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;

7. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en die    bestemd zijn voor:

- het aanschaffen van materialen, en/of
- het aanschaffen van materialen en verwerken daarvan, en/of
- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn   bepaald en welke door opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

8. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

Artikel 7 Oplevering

1. Indien Bouwbedrijf H. Klomp een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze    indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Voor    eventuele schade als gevolg van het verschuiven van de opleverdatum is Bouwbedrijf H. Klomp nimmer    aansprakelijk.

2. Bouwbedrijf H. Klomp is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst    is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt.

3. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Bouwbedrijf H. Klomp heeft medegedeeld dat het werk gereed is    voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt    een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt.

4. Indien Bouwbedrijf H. Klomp heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de    opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk    als opgeleverd.

5. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder    vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de    onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een    eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

6. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

7. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van    oplevering kan worden gesproken, zal Bouwbedrijf H. Klomp na overleg met de opdrachtgever een    nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.

8. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.

9. Door Bouwbedrijf H. Klomp erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk op werkdagen    hersteld.

10. Na de dag waarop het werk (zowel bouwkundig als installatie) als opgeleverd geldt, gaat een       onderhoudstermijn van 30 dagen in.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Bouwbedrijf H. Klomp is gerechtigd voor aanvang werkzaamheden een voorschotbedrag van maximaal    40% van de offerteprijs / aanneemsom in rekening te brengen.

2. Indien Bouwbedrijf H. Klomp met opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen, is Bouwbedrijf H.    Klomp niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk    bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door    Bouwbedrijf H. Klomp in haar prijslijst van datum overeenkomst vastgestelde prijzen. De uurprijs wordt    berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Bouwbedrijf H. Klomp, geldende voor de periode    waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Bouwbedrijf H. Klomp mag prijsstijgingen doorberekenen na 1 maand offertedatum, indien zich tussen    het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan    10% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen,    lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 9 Betaling

1. Betaling dient te geschieden vóór oplevering, dan wel binnen 14 na factuurdatum op een door    Bouwbedrijf H. Klomp aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij partijen anders zijn    overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is    opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per    maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente (na 30 dagen) hoger    is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf    het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de    Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van    opdrachtgever zijn de vorderingen van Bouwbedrijf H. Klomp op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de    opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen    alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In    ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Indien    opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald komen eveneens alle kosten, zowel    gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Bouwbedrijf H. Klomp dient te maken ter incasso van hetgeen    opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van opdrachtgever.

6. Indien Bouwbedrijf H. Klomp hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,    komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en    executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. Alle door Bouwbedrijf H. Klomp geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij    onverwerkt, blijven eigendom van Bouwbedrijf H. Klomp totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit alle    met Bouwbedrijf H. Klomp gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te    verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Bouwbedrijf H. Klomp is gerechtigd eigendommen van de in verzuim zijnde opdrachtgever onder zich te    houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de    kosten die voortvloeien uit dit retentierecht.

4. Voor het geval dat Bouwbedrijf H. Klomp zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,    geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bouwbedrijf H.    Klomp, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van    Bouwbedrijf H. Klomp zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 11 Garantie

1. Indien schriftelijk overeengekomen garandeert Bouwbedrijf H. Klomp dat de te leveren zaken vrij zijn van    gebreken en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 3 maanden na    levering, tenzij een andere periode schriftelijk is overeengekomen.

3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Bouwbedrijf H. Klomp de zaak binnen    redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving terzake het gebrek door opdrachtgever,    naar keuze van Bouwbedrijf H. Klomp, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging    verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Bouwbedrijf H. Klomp te retourneren en de    eigendom aan Bouwbedrijf H. Klomp te verschaffen.

4. De genoemde garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten en geldt niet wanneer het gebrek    is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder    schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf H. Klomp, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben         aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde c.q. verricht werk.

5. Indien een onderaannemer een garantie verstrekt op de door hem uitgevoerde werk en geleverde    zaken, kan opdrachtgever op deze garantie alleen een beroep doen, indien de opdrachtgever de    garantiebepalingen heeft nageleefd. Opdrachtgever dient zich rechtstreeks te wenden tot de    onderaannemer. Voor de hieruit voortvloeiende schade kan opdrachtgever Bouwbedrijf H. Klomp niet    aansprakelijk houden.

6. Garantie wordt slechts verstrekt op door Bouwbedrijf H. Klomp geleverde materialen, doch niet op loon    of uren, deze komen voor rekening van opdrachtgever.

7. Garantie op het uitgevoerde werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn    overeengekomen.

8. Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten    overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

1. Bouwbedrijf H. Klomp is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst    te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Bouwbedrijf H. Klomp ter kennis gekomen omstandigheden goede    grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In    geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal    nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening    van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid    is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is    vertraagd;

2. In geval van liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling, faillissement, beslaglegging ten laste    van opdrachtgever (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven),    schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn/haar    vermogen kan beschikken, staat het Bouwbedrijf H. Klomp vrij om de overeenkomst terstond en met    directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting    voor Bouwbedrijf H. Klomp tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke    tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist.

3. Voorts is Bouwbedrijf H. Klomp bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich    omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of    naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich    anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de    overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Bouwbedrijf H. Klomp op    opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Bouwbedrijf H. Klomp de nakoming van de verplichtingen    opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Bouwbedrijf H. Klomp behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Annulering

1. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is opdrachtgever gehouden conform de onderstaande    regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten    aan Bouwbedrijf H. Klomp te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief    gederfde winst.

2. Bij annulering tot 8 weken voor geplande levering/uitvoering 0%;

- Bij annulering tot 6 weken voor geplande levering/uitvoering 30%;
- Bij annulering tot 4 weken voor geplande levering/uitvoering 50%;
- Bij annulering tot 2 weken voor geplande levering/uitvoering 75%;
- Bij annulering minder dan 1 week voor geplande levering/uitvoering 100%;

3. Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de Bouwbedrijf H. Klomp naar    redelijkheid wat als de overeengekomen prijs zal gelden in het kader van deze annuleringsregeling.    Bouwbedrijf H. Klomp dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn    gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.

4. Indien opdrachtgever bij annulering de afname weigert van de reeds door Bouwbedrijf H. Klomp    aangeschafte zaken zoals grondstoffen en materialen, al dan niet be- of verwerkt, is opdrachtgever    gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Bouwbedrijf H. Klomp te voldoen.

5. Annulering dient per aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Bouwbedrijf H. Klomp is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door    Bouwbedrijf H. Klomp ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Bouwbedrijf H.    Klomp gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bouwbedrijf H. Klomp    en/of zijn ondergeschikte(n). Bouwbedrijf H. Klomp is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Indien    een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Bouwbedrijf H. Klomp onjuiste of onvolledige    informatie heeft verstrekt, is Bouwbedrijf H. Klomp voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

3. Aansprakelijkheid van Bouwbedrijf H. Klomp voor indirecte schade, waaronder mede begrepen    gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde    uitgesloten.

4. Bouwbedrijf H. Klomp kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een    toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en).    Onder directe schade wordt verstaan: (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de    omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze    voorwaarden; (ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bouwbedrijf H.    Klomp aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Bouwbedrijf H. Klomp    toegerekend kunnen worden; (iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,    voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als    bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De aansprakelijkheid van Bouwbedrijf H. Klomp is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van    de aansprakelijkheidsverzekering van Bouwbedrijf H. Klomp in het betreffende geval zal worden    uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Bouwbedrijf H. Klomp niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is    de aansprakelijkheid van Bouwbedrijf H. Klomp beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor    de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de    aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. Opdrachtgever vrijwaart Bouwbedrijf H. Klomp voor alle vorderingen van derden die verband houden    met of voortvloeien uit de tussen Bouwbedrijf H. Klomp en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.    Tevens vrijwaart opdrachtgever Bouwbedrijf H. Klomp uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met    betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever aan Bouwbedrijf H. Klomp    verstrekte gegevens.

7. Bouwbedrijf H. Klomp is nimmer aansprakelijk voor de door hem geleverde en verrichte werkzaamheden    buiten Nederland.

8. Vervoer van de gekochte zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever.

9. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven    constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

10. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem      zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor      veroorzaakte schade.

11. Bouwbedrijf H. Klomp is nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid en de gevolgen die daaruit      voortvloeien van de bij wet verboden stoffen op de geleverde zaken, waarvan Bouwbedrijf H. Klomp op      moment van uitvoering niet op de hoogte was of op de hoogte kon zijn.

12. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Bouwbedrijf H. Klomp nimmer aansprakelijk.      Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Bouwbedrijf H. Klomp bekende feiten en      omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Bouwbedrijf H. Klomp steeds de bedoeling van      opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

13. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de    vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bouwbedrijf H. Klomp aan de    overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Bouwbedrijf H. Klomp toegerekend kan    worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont    dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene    voorwaarden.

Artikel 15 Overmacht

1. Bouwbedrijf H. Klomp is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bouwbedrijf H. Klomp geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bouwbedrijf H. Klomp niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Het niet tijdig opleveren c.q. gereed zijn van voorbereidende werkzaamheden door derden en/of opdrachtgever, werkstakingen in het bedrijf van Bouwbedrijf H. Klomp, ziekte van haar personeel, diefstal, verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

3. Bouwbedrijf H. Klomp heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bouwbedrijf H. Klomp zijn verbintenis had moeten nakomen;

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel Bouwbedrijf H. Klomp ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bouwbedrijf H. Klomp gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 Intellectueel eigendom

1. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Bouwbedrijf H. Klomp zich de rechten en bevoegdheden voor die Bouwbedrijf H. Klomp toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht.

2. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Bouwbedrijf H. Klomp tot stand gebrachte ontwerpen, berekeningen, schetsen, tekeningen, stalen, materialen, gereedschappen en modellen, blijven eigendom van Bouwbedrijf H. Klomp, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Bouwbedrijf H. Klomp worden verveelvoudigd, verkocht, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Bouwbedrijf H. Klomp behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op elke overeenkomst tussen Bouwbedrijf H. Klomp en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Bouwbedrijf H. Klomp is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

3. Niettemin heeft Bouwbedrijf H. Klomp het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage voor de Bouw.

4. Bouwbedrijf H. Klomp is bekend met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), deze verklaring is te vinden op de website.

 

DEEL 2 ONDERAANNEMING

Naast de bepalingen uit deel I van deze algemene voorwaarden zijn op rechtsbetrekkingen tussen Bouwbedrijf H. Klomp en onderaannemers eveneens de navolgende bepalingen van toepassing.

Artikel 18 Totstandkoming en uitvoering

1. Een door de onderaannemer aan Bouwbedrijf H. Klomp uitgebrachte schriftelijke offerte is voor de onderaannemer bindend en geldt als een onherroepelijk aanbod.

2. Het is onderaannemer niet toegestaan vanaf het tot stand komen van de overeenkomst van onderaanneming aan de opdrachtgever van Bouwbedrijf H. Klomp prijsaanbiedingen te doen voor werk dat te beschouwen is als een uitbreiding of wijziging van het werk van Bouwbedrijf H. Klomp, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf H. Klomp.

3. Zonder schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf H. Klomp is het onderaannemer niet toegestaan om het werk geheel of ten dele in onderaanneming uit te besteden aan derden of werknemers in te lenen. De toestemming zal niet mogen worden onthouden op oneigenlijke gronden. In het geval waarin Bouwbedrijf H. Klomp toestemming verleent, is onderaannemer gehouden de bepalingen waaronder de overeenkomst van onderaanneming is aangegaan van toepassing te verklaren op de rechtsverhouding tussen onderaannemer en de door hem ingeschakelde derde. Ook bij inschakeling van derden blijft onderaannemer jegens Bouwbedrijf H. Klomp ten volle verantwoordelijk voor het werk.

Artikel 19 Verplichtingen onderaannemer

1. Door aanvang van de werkzaamheden geeft de onderaannemer blijk van acceptatie / aanvaarding van de feitelijke situatie c.q. de bouwplek als zijnde overeenkomstig de uitgangspunten van de overeenkomst. Een eventuele opschorting van werkzaamheden door de onderaannemer is daarna niet meer mogelijk.

2. Onderaannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hij dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

3. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.

4. De onderaannemer is verplicht om zich te houden aan de geldende wetten en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend het Arbo-besluit Bouwplaatsen, alsmede de privacy wetgeving (AVG).

5. De onderaannemer is verplicht de door Bouwbedrijf H. Klomp gegeven aanwijzingen op te volgen.

6. Het is onderaannemer niet toegestaan om, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf H. Klomp, vanaf het tot stand komen van de overeenkomst tot onderaanneming aan opdrachtgever prijsaanbieding te doen voor werk dat te beschouwen is een uitbreiding of een wijziging van de opdracht van Bouwbedrijf H. Klomp, dan wel rechtstreeks orders en/of aanwijzingen van opdrachtgever te aanvaarden.

7. Meerwerk wordt, of straffe van verval van ieder recht op betaling, uitsluitend betaald indien Bouwbedrijf H. Klomp de onderaannemer, alvorens deze een aanvang maakt met de meerwerkzaamheden, daartoe schriftelijke opdracht heeft verstrekt.

8. De onderaannemer is verplicht het afval dat bij de uitvoering van het werk ontstaat, voor zijn rekening af te voeren van het werkterrein. Gevaarlijk afval dient door of in opdracht van onderaannemer te worden afgevoerd en gedeponeerd op een daartoe bestemde plaats onder toezicht van de daartoe bevoegde instantie(s).Zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van Bouwbedrijf H. Klomp is onderaannemer niet gerechtigd op de werkplaats aanwezige afvalcontainers, materiaal en materieel te gebruiken, bij gebreke waarvan Bouwbedrijf H. Klomp gerechtigd is kosten bij onderaannemer in rekening te brengen.

Artikel 20 Termijnen

1. Bouwbedrijf H. Klomp zorgt er voor dat onderaannemer zijn werkzaamheden kan aanvangen op de in de overeenkomst bepaalde dag.

2. Indien het niet mogelijk is dat onderaannemer op de in de overeenkomst bepaalde dag zijn werkzaamheden aanvangt, is Bouwbedrijf H. Klomp verplicht onderaannemer zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk vijf werkdagen, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de overeengekomen aanvangsdatum schriftelijk te waarschuwen.

3. Een wijziging in de vooraf overeengekomen planning, leidt niet automatisch tot een verschuiving van de opleverdatum. Het overeengekomen bouwtempo blijft in beginsel uitgangspunt.

4. Indien de overeengekomen uitvoeringstermijn respectievelijk levertijd zonder Bouwbedrijf H. Klomp daar tijdig over te informeren (zoals hierna vermeld) wordt overschreden, heeft Bouwbedrijf H. Klomp zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst het recht de overeenkomst van onderaanneming te ontbinden, onverminderd diens recht op volledige schadevergoeding, waaronder de boete die opdrachtgever aan Bouwbedrijf H. Klomp in rekening brengt.

5. De onderaannemer is verplicht indien de overeengekomen (op)levertijd respectievelijk uitvoeringstermijn niet kan worden nagekomen hiervan in ieder geval tenminste 14 dagen voor deze overeengekomen tijd respectievelijk termijn aan Bouwbedrijf H. Klomp mededeling te doen. Onderaannemer is hierbij tevens verplicht aan Bouwbedrijf H. Klomp mede te delen welke maatregelen zij heeft getroffen om op zo’n kort mogelijke termijn (op) te leveren, respectievelijk uit te voeren.

6. Bij overschrijding van de termijn is onderaannemer aan Bouwbedrijf H. Klomp een direct opeisbare gefixeerde schadevergoeding verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding leggen partijen vast in de overeenkomst, bij gebreke waarvan de regeling geldt zoals vastgelegd in de voorwaarden tussen Bouwbedrijf H. Klomp en diens opdrachtgever. In geval die laatstgenoemde regeling ontbreekt, bedraagt deze vergoeding € 50,00 per kalenderdag. Bouwbedrijf H. Klomp is gerechtigd de gefixeerde schadevergoeding te verrekenen met al hetgeen hij aan onderaannemer is verschuldigd.

7. De gefixeerde schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van het verschijnen van de bepaalde dag. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist.

8. Het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden is onverminderd van toepassing op de overeenkomst c.q. rechtsverhouding tussen Bouwbedrijf H. Klomp en (een) onderaannemer(s).

Artikel 21 Factureren, eindafrekening en betaling

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt onderaannemer telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan Bouwbedrijf H. Klomp toe.

2. Onderaannemer dient haar factuur binnen 14 dagen na (op)levering aan Bouwbedrijf H. Klomp te zenden, opdat Bouwbedrijf H. Klomp voor tijdige doorberekening aan haar opdrachtgever kan zorgdragen.

3. Indien het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft Bouwbedrijf H. Klomp het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming. Bouwbedrijf H. Klomp meldt schriftelijk de opschorting en de reden daarvan aan onderaannemer.

4. Onderaannemer dient haar factuur binnen 1 jaar na (op)levering aan Bouwbedrijf H. Klomp te zenden, opdat zij voor tijdige doorberekening aan haar opdrachtgever kan zorgdragen. Bouwbedrijf H. Klomp zal bij niet tijdige indiening van de factuur onderaannemer eenmaal schriftelijk verzoeken voor facturering zorg te dragen. Bij gebreke van tijdige facturatie is Bouwbedrijf H. Klomp niet meer gehouden een late factuur in behandeling te nemen en de overeengekomen (restant)aanneemsom aan onderaannemer te voldoen.

Artikel 22 informatieplicht en WKA

1. Onderaannemer dient Bouwbedrijf H. Klomp op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstrekken van alle werknemers, die door onderaannemer in het kader van de uitvoering van het door Bouwbedrijf H. Klomp opgedragen werk zijn aangewezen of zullen worden aangewezen.

2. Onderaannemer zal Bouwbedrijf H. Klomp steeds op eerste verzoek de loonstaten met BSN-nummer, een kopie van een legitimatiebewijs en werkvergunning van de werknemers ter inzage verstrekken, alsmede Bouwbedrijf H. Klomp schriftelijk informeren waar, wanneer en op welke tijden de werknemers werkzaam zijn.

3. Onderaannemer staat jegens Bouwbedrijf H. Klomp in voor de tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de wet ten aanzien van de hierboven bedoelde werknemers.

4. Onderaannemer is verplicht Bouwbedrijf H. Klomp op eerste verzoek schriftelijk de navolgende gegevens te verstrekken:

- de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij onderaannemer is ingeschreven;
- een geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging;
- het loonbelastingnummer van onderaannemer;

5. Onderaannemer is verplicht aan Bouwbedrijf H. Klomp op diens eerste verzoek een verklaring te overleggen inzake betalingen aan de bedrijfsvereniging en een verklaring inzake de afdracht van loonbelasting, één en ander als bedoeld in het kader van de in de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) vastgestelde richtlijnen.

6. Onderaannemer dient een voldoende administratie te voeren met betrekking tot de betalingen aan de bedrijfsvereniging en de Belastingdienst betreffende gemelde werknemers.

7. Bouwbedrijf H. Klomp heeft steeds het recht de door onderaannemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door haar aan onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom in te houden en namens onderaannemer aan de betreffende bedrijfsvereniging respectievelijk voornoemde ontvanger te voldoen.

8. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is onderaannemer op eerste verzoek van Bouwbedrijf H. Klomp verplicht terzake het opgedragen werk een G-rekening te openen als in de WKA bedoeld. Bouwbedrijf H. Klomp zal alsdan het recht hebben het gedeelte van de door haar aan onderaannemer te betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt voor Bouwbedrijf H. Klomp tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang onderaannemer Bouwbedrijf H. Klomp nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennis heeft gesteld, zal Bouwbedrijf H. Klomp gerechtigd zijn het betreffende bedrag op de aanneemsom of koopsom in te houden.

Artikel 23 Aansprakelijkheid

1. Met in achtneming van het bepaalde in deze voorwaarden, zijn het werk en de uitvoering daarvan voor verantwoordelijkheid van onderaannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk is opgeleverd.

2. Onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet, en met in achtneming van het bepaalde in deze voorwaarden, is onderaannemer aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden tegen de schadelijke gevolgen waarvan onderaannemer in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te doen komen.

3. Onderaannemer is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van Bouwbedrijf H. Klomp voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van onderaannemer, zijn eigen of ingeleende arbeidskrachten of zijn leveranciers.

4. Onderaannemer vrijwaart Bouwbedrijf H. Klomp tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de onderaannemer, zijn eigen of ingeleende arbeidskrachten of zijn leveranciers.

5. Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering indien sprake is van een gebrek:

a. dat in de onderhoudstermijn aan de dag is getreden en dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Bouwbedrijf H. Klomp onderkend had kunnen worden, tenzij onderaannemer aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan Bouwbedrijf H. Klomp kan worden toegerekend;

b. dat na afloop van de onderhoudstermijn aan de dag is getreden, dat redelijkerwijs niet bij oplevering door Bouwbedrijf H. Klomp onderkend had kunnen worden, en waarvan Bouwbedrijf H. Klomp aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid moet worden toegeschreven aan een omstandigheid, die aan onderaannemer kan worden toegerekend.

6. Voor wat betreft de duur van de aansprakelijkheid geldt hetgeen daarover tussen Bouwbedrijf H. Klomp en diens opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 24 Verzekering en vrijwaring

1. De onderaannemer is, mits partijen dit bij of voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, meeverzekerd onder de CAR-verzekering van Bouwbedrijf H. Klomp wanneer het bestek Bouwbedrijf H. Klomp verplicht voor het project, waarop het werk betrekking heeft, een CARverzekering af te sluiten met dien verstande dat:

- Met terzijdestelling van hetgeen hieromtrent in het bestek is bepaald of anderszins met opdrachtgever is overeengekomen, Bouwbedrijf H. Klomp de onderaannemer uitsluitend toegang tot zijn CAR-polis verleent voor schade aan het aan de onderaannemer opgedragen werk en/of daarvoor bestemde materialen en voor die zaken die de onderaannemer voor de uitvoering van het werk daadwerkelijk in bewerking heeft, een en ander voor zover de onderaannemer hiervoor niet zelf verzekerd is;

- Indien een beroep wordt gedaan op de CAR-polis, het eigen risico ten laste van die partij komt voor wiens risico de schade op grond van de overeenkomst is;

2. Indien schade aan zaken van de onderaannemer, zoals in voorgaand lid van dit artikel zijn bedoeld, veroorzaakt is door grove nalatigheid en/of ernstig onzorgvuldig handelen of opzet van de onderaannemer, vervallen al diens rechten onder de CARpolis en zijn alle kosten met betrekking tot het schadegeval, hoe ook genaamd, voor rekening van de onderaannemer. 

3. Bouwbedrijf H. Klomp is niet aansprakelijk voor schade door of vanwege diefstal, verlies en/of beschadiging aan leveranties, werkzaamheden en/of materiaal en materieel van onderaannemer. De onderaannemer is gehouden om hiervoor zelf een deugdelijke verzekering af te sluiten.

4. De onderaannemer is te allen tijde verplicht een verzekering af te sluiten met betrekking tot het door hem ingezet materieel en zijn op de bouwplaats aangevoerde materialen en op eerste verzoek van Bouwbedrijf H. Klomp een kopie van een recent polisblad ter hand te stellen.

5. De onderaannemer is verplicht voor de aanvang van de uitvoering van het werk een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (ABB) af te sluiten en gedurende de periode van uitvoering van het werk in stand te houden. De in dit lid bedoelde AVB dient dekking te bieden voor wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van € 1.250.000,00 per gebeurtenis. De onderaannemer stelt Bouwbedrijf H. Klomp op diens eerste verzoek een kopie van het recente polisblad ter hand.

Versie oktober 2018.

 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Privacy- en cookieverklaring
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. gedaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. uit welke persoonsgegevens Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder is vermeld.
 
Verwerking persoonsgegevens
Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan ons worden doorgegeven door het gebruik van cookies.
Wanneer u contact met Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. wilt opnemen door middel van het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. u om uw persoonsgegevens te verstekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V.. De enige persoonsgegevens die op de website van Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier.
 
Doeleinden verwerking
Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of op basis van uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.
 
De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:
- voor het verrichten van de aangeboden diensten;
- om met u in contact te kunnen komen;
- toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming;
het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
- het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf;
- levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.
 
Cookies
Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.
 
Google Analytics
Wij gebruiken de dienst ‘Google Analystics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.
 
Beveiliging en bewaartermijnen
Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
 
Derden
In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V. verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen.
 
Wanneer via de website van Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V., wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Bouwbedrijf H. Klomp & Zn. B.V.
 
Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.
 
Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociale netwerk. Voor de cookies, die de social media partijen plaatsen en de mogelijk